Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Fabricants
   PLADUR
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
F Façanes i particions
FB Envà d'entramat autoportant
FBY De plaques de guix laminat
Envà de plaques de guix laminat, sistema "PLADUR"
Envà de plaques de guix laminat, per a grans altures, sistema "PLADUR"
Envà de plaques de guix laminat, per a tancament de buit d'ascensor, sistema "PLADUR"
R Revestiments i extradossats
Suggeriments
Casa comercial
pladur
Partició interior (separació dins d'una mateixa unitat d'ús)
Documentació
PLADUR. Catàleg general. (en Espanyol)
PLADUR. Guia d'instal·lació. (en Espanyol)
PLADUR. Manual tècnic. (en Espanyol)
PLADUR. LEED® i BREEAM®. Gestió mediambiental. (en Espanyol)
Nre. de plaques per cara
2
Estructura simple
fby_pladur_s_2p
Envà múltiple
Separació entre muntants (mm)
400
Disposició de muntants
Normal "N"
fby_mont_normal
Amplada del muntant (mm)
Informació tècnica
Altura màxima de l'envà: 3,30 m
Índex d'aïllament a soroll aeri directe, Rw (dB) i termes d'adaptació espectral C i Ctr, segons UNE-EN 12758: 51 (0; -5)
Número de referència de l'assaig acústic: AC3-D1-78.11
Placa
Aïllament
Banda desolidaritzadora
Acabat
Col·locació de l'aïllant
En l'ànima
Panell
Llana mineral
Tipus LRP, no revestit
Espessor (mm)
45
Casa comercial
pladur
Banda estanca autoadhesiva
rry_pladur_banda_e
Documentació
Nivells de qualitat de l'acabat. (en Espanyol)
PLADUR. Nivells de qualitat de l'acabat. Guia tècnica. (en Espanyol)
PLADUR. Pastes per a sistemes de plaques de guix laminat. Catàleg. (en Espanyol)
Nivell de qualitat
rtc_pladur_q2
Cinta de junts
Primera capa de pasta segelladora
Segona capa de pasta segelladora
Cinta de junts
rtc_pladur_cinta
rtc_acab_q2_con
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

FBY150

Envà de plaques de guix laminat, sistema "PLADUR".

57,38€


Envà múltiple sistema 98 (46) MW "PLADUR" (4 estàndard) amb plaques de guix laminat, sobre banda estanca autoadhesiva "PLADUR", format per una estructura simple, amb disposició normal "N" dels muntants; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, en l'ànima; 98 mm de gruix total. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt12pip020b

m

Banda estanca autoadhesiva d'escuma de poliuretà de cel·les tancades "PLADUR", de 3 mm d'espessor i 46 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK).

1,720

0,26

0,45

mt12pfp010b

m

Canal C "PLADUR", de 48 mm d'amplada, d'acer galvanitzat Z1 (Z140), segons UNE-EN 14195.

0,950

0,85

0,81

mt12pfp020b

m

Muntant M "PLADUR", de 46 mm d'amplada, d'acer galvanitzat Z1 (Z140), segons UNE-EN 14195.

3,500

0,98

3,43

mt16lra060b

Panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN 13162, Euroclasse A1 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1.

1,050

3,12

3,28

mt12psp010aaa

Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / 3200 / 13 / amb les vores longitudinals afinades, estàndard "PLADUR", Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1.

4,200

5,86

24,61

mt12ptp010ag

U

Cargol autoroscant d'acer revestit amb fosfats, PM 3,5x25 "PLADUR", amb cap de trompeta i punta afilada; per a la fixació de plaques de guix laminat a perfils metàl·lics de fins 0,75 mm d'espessor.

21,000

0,01

0,21

mt12ptp010af

U

Cargol autoroscant d'acer revestit amb fosfats, PM 3,5x35 "PLADUR", amb cap de trompeta i punta afilada; per a la fixació de plaques de guix laminat a perfils metàl·lics de fins 0,75 mm d'espessor.

42,000

0,01

0,42

mt12ptp010ch

U

Cargol autoperforant d'acer zincat, MM 3,5x9,5 "PLADUR", de cap rodó i punta de broca; per a la unió de perfils metàl·lics de fins 2,25 mm d'espessor.

3,000

0,01

0,03

mt12pep010pa

kg

Pasta d'assecatge en pols JN "PLADUR", 3A, color blanc, Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, rang de temperatura de treball de 5 a 35°C, per a aplicació manual amb cinta de segellament, segons UNE-EN 13963.

1,292

1,17

1,51

mt12pip010aa

m

Cinta microperforada de paper "PLADUR", de 51 mm d'amplada i 0,215 mm de gruix, segons UNE-EN 13963.

6,300

0,04

0,25

mt12pip010ea

m

Cinta microperforada de paper amb reforç metàl·lic "PLADUR", de 50 mm d'amplada i 0,215 mm de gruix.

0,300

0,36

0,11

     

Subtotal materials:

35,11

2

 

Mà d'obra

   

mo053

h

Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors.

0,449

25,32

11,37

mo100

h

Ajudant muntador de prefabricats interiors.

0,449

21,75

9,77

     

Subtotal mà d'obra:

21,14

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

56,25

1,13

Cost de manteniment decennal: 2,87€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3):

57,38Referència norma UNE i Títol de la norma transposició de norma harmonitzada

Aplicabilitat(a)

Obligatorietat(b)

Sistema(c)

UNE-EN 14195:2005

1.1.2006

1.1.2007

3/4

Perfilería metálica para par ticiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de ensayo

   

UNE-EN 14195:2005/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

UNE-EN 13162:2013/A1:2015

10.7.2015

10.7.2016

1/3/4

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.

UNE-EN 520:2005/A1:2010

1.6.2010

1.12.2010

3/4

Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN 13963:2006

1.3.2006

1.3.2007

3/4

Material de juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

   

EN 13963:2005/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada i inici del període de coexistència

(b) Data final del període de coexistència / entrada en vigor marcat CE

(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions


Plec de condicions

UNITAT D'OBRA FBY150: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT, SISTEMA "PLADUR".


MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

Tot element metàl·lic que estigui en contacte amb les plaques estarà protegit contra la corrosió. Les canonades que discorrin entre panells d'aïllament estaran degudament aïllades per a evitar condensacions.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Envà múltiple sistema 98 (46) MW "PLADUR", de 98 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, sobre banda estanca autoadhesiva "PLADUR", format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen quatre plaques en total (dues plaques tipus estàndard en cada cara, de 13 mm d'espessor cada placa); aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús cargols per a la fixació de les plaques i pasta d'assecatge en pols JN "PLADUR", pasta d'assecatge en pols JN "PLADUR", cinta microperforada "PLADUR", de paper.NORMATIVA D'APLICACIÓ

Muntatge:

-

 

CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

-

 

CTE. DB-HR Protección frente al ruido.

-

 

CTE. DB-HE Ahorro de energía.

-

 

UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

-

 

NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà que està acabada l'estructura, la coberta i la façana, estant col·locada en aquesta la fusteria amb el seu envidriament. Es disposarà en obra dels bastiments i bastiments de base de portes i armaris. La superfície horitzontal d'assentament de les plaques ha d'estar anivellada i l'enrajolat, si pot ser, col·locat i acabat, a no ser que l'enrajolat pugui resultar malmés durant els treballs de muntatge; en aquest cas, haurà d'estar acabada la seva base d'assentament. Els sostres de l'obra estaran acabats, sent necessari que la superfície inferior del forjat quedi revestida si no es realitzen falsos sostres. Les instal·lacions, tant de fontaneria i calefacció com d'electricitat, haurien de trobar-se amb les preses de planta en espera, per a la seva distribució posterior per l'interior dels envans. Els conductes de ventilació i els baixants estaran col·locats.PROCÉS D'EXECUCIÓ


FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.


CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

El conjunt quedarà monolític, estable enfront d'esforços horitzontals, pla, d'aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Es protegirà enfront de cops. S'evitaran les humitats i la col·locació d'elements pesats sobre les plaques.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA

El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

17 04 05

Ferro i acer.

0,092

0,044

17 06 04

Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 03.

0,091

0,152

17 08 02

Materials de construcció a partir de guix diferents dels especificats en el codi 17 08 01.

1,393

1,393

20 01 01

Paper i cartró.

0,002

0,003

 

Residus generats:

1,578

1,591

17 02 03

Plàstic.

0,091

0,152

 

Envasos:

0,091

0,152

 

Total residus:

1,669

1,743
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali